OAT08046A008/A249/X46

Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel regel

Titel

nl OAT08046A008/A249/X46
nl Anthony Bloed

Voornamen (eigenaar)

Anthony

Achternaam (eigenaar)

Bloed

Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel pagina

Kadastrale aanduiding

Perceelsoort

huis

Plaatselijke aanduiding

X46

Artikel legger

74

Oppervlakte

0,0041

OAT klasse

22

OAT inkomen (ongebouwd)

0,160

OAT inkomen (gebouwd)

36