OAT08046A013/A422/X118

Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel regel

Titel

nl OAT08046A013/A422/X118
nl Theodorus Stevens

Voornamen (eigenaar)

Theodorus

Achternaam (eigenaar)

Stevens

Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel pagina

Kadastrale aanduiding

Perceelsoort

tuin

Plaatselijke aanduiding

Omschrijving

OAT: bleker

Artikel legger

1002

Oppervlakte

0,066

OAT klasse

1

OAT inkomen (ongebouwd)

7,140

OAT inkomen (gebouwd)

0