OAT08046A013/A406/X114

Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel regel

Titel

nl OAT08046A013/A406/X114
nl Elselina Peeters

Voornamen (eigenaar)

Elselina

Achternaam (eigenaar)

Peeters

Beroep (eigenaar)

smederes

Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel pagina

Kadastrale aanduiding

Perceelsoort

tuin

Plaatselijke aanduiding

Artikel legger

799

Oppervlakte

0,044

OAT klasse

1

OAT inkomen (ongebouwd)

4,760

OAT inkomen (gebouwd)

0