Bronmateriaal » Archiefbronnen

Hieronder staat een overzicht van bronnen bij het Streekarchief Midden-Holland die van interesse zijn voor de Gouda Tijdmachine. Per bron wordt ook aan gegeven of de bron al geïndexeerd of getranscribeerd is en of deze als als data beschikbaar is.

Kadaster 1832: SAMH, archiefcode 0056, archief van de gemeente Gouda, 1816 – 1920, inventarisnummer 3033, OAT de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel van grondeigenaren. Scans van de OAT zijn online beschikbaar bij het RCE.

De gegevens uit de OAT, het kadastrale perceelnummer (bestaat uit de letter van de sectie en een getal) en de naam van de eigenaar van het perceel, zijn gekoppeld aan de kadastrale kaart van 1830, de zogenaamde minuutplan. Ook is er een bewerking van de Eerste kadastrale legger, gebaseerd op de gegevens uit de OAT (Oorspronkelijk aanwijzende tafel) 1832.

Volkstelling 1830: SAMH, archiefcode 0056, archief van de gemeente Gouda, 1816 – 1920, inventarisnummer 1388, volkstellingsregister 1830.
Volkstelling 1840: SAMH, archiefcode 0056, inventarisnummer 1389.

Gouda was verdeeld in wijken A t/m X. Binnen de wijk werd aan elk huis een volgnummer toegekend. Van enkele instellingen zoals het garnizoen en de gevangenis zijn de bewoners ná wijk X ingeschreven in het register. De instellingen hebben een afkorting, zie dit overzicht.

De volkstellingen zijn overgenomen en getranscribeerd door Ed van Rossum. De data zijn ingelezen op de Gouda Tijdmachine (in de Indexen sectie) en gekoppeld aan de scans van de volkstelling op de website www.samh.nl.

Apparaat Matthijs: SAMH, archiefcode 0612 Apparaat Matthijs, inventarisnummers 1 – 28, reconstructie van het prékadaster van de binnenstad van Gouda vanaf de 14de eeuw tot en met 1832.

 1. Markt, Hoogstraat, Wijdstraat
 2. Hoge Gouwe (Gouwe, oneven nrs.)
 3. Lage Gouwe (Gouwe, even nrs.)
 4. Turfmarkt (Zuidzijde = oneven nrs., alias Tevekoop), Blauwstraat
 5. Turfmarkt (noordzijde = even nrs.)
 6. Korte en Lange Groenendaal
 7. Kleiweg
 8. Stoofsteeg, Korte en Lange Tiendeweg
 9. Speldemakerssteeg, Cappenersteeg
 10. Spieringstraat, Jeruzalemstraat
 11. Zeugstraat
 12. Molenwerf, Achter de Kerk
 13. Dubbele Buurt, Oosthaven
 14. Westhaven
 15. Raam, Nonnenwater
 16. Keizerstraat
 17. Peperstraat
 18. Kleiwegstraat, Nieuwehaven
 19. Lange Dwarsstraat, Vrouwesteeg, Vrouwevestesteeg
 20. St. Anthoniestraat, Rozendaal, Wilhelminastraat, Nieuwe Markt (ged.)
 21. Achter de Vismarkt, Naaierstraat
 22. Kuiperstraat, Vlamingstraat
 23. Groeneweg, Tuinstraat
 24. Korte Noodgodsstraat, Lange Noodgodsstraat, Walenstraat, Doelenstraat
 25. Achter de Kerk, Koster Gijsensteeg, Lange Dwarsstraat, Molenwerf, Stoofsteeg, Vrouwesteeg
 26. St. Anthoniestraat, Nieuwe Markt (Agnietenwater), Wilhelminastraat (Vogelenzang), Rozendaal
 27. Aantekeningen divers (1), 1970-1980
 28. Aantekeningen divers (2), 1970-1980
  (van 25-28 zijn geen scans, wel een inventarisatie)


Uit dit repertorium werken we aan de volgende bronnen:

 • De eigenboeken uit oud-rechterlijk archief van Gouda: SAMH, archiefcode 0002, archief van het gerecht van Gouda, inventarisnummers 318 t/m 392 voor de periode 1451 – 1811. Hierin staan de inschrijvingen in het register van de schepenen van de transportakten.
  Aan de invoer van de transporten per straat wordt gewerkt door vrijwilligers. De gegevens zullen per straat overgebracht worden naar de Gouda Tijdmachine
 • De bijlagen bij de registers van eigendomsovergangen: SAMH, archiefcode 0004, Bijlagen bij de registers van eigendomsovergang van Gouda, 1819-1833, inventarisnummers 1 t/m 4. Dit zijn de bijlagen bij de overdracht van bebouwde percelen, 1819 – 1833.
  Aan de invoer wordt gewerkt door vrijwilligers. De bronvermelding in Matthijs wordt na overname gecontroleerd en getranscribeerd aan de hand van de originele bijlagen. De gegevens zullen per straat overgebracht worden naar de Gouda Tijdmachine
 • Verpondingsregisters 1616 – 1811: SAMH archiefcode 0001 archief van de stad Gouda 1311 – 1815, inventarisnummers 1877, 1878, 1880, 1885 en 1886, Leggers van de verponding of 50ste penning over huizen, tuinen, erven en ander onroerend goed in Gouda, 1616 – 1811.
  De percelen in de leggers hebben allemaal een verpondingsnummer gekregen. Dit nummer heeft Matthijs overgenomen in zijn apparaat voor ieder perceel in een straat. De verpondingsnummers zijn gekoppeld aan de kadastrale nummers uit de OAT van 1832 en aan de kadastrale kaart.
 • Hofstedegeldregister 1580 – 1923: SAMH archiefcode 0074 archief van de gasthuizen, inventarisnummer 604 – 619, 622 Leggers van het hofstedegeld. Het hofstedengeld is een geldbedrag dat bewoners van een pand betalen aan het Catharinagasthuis. Het bedrag wordt nog in de eerste helft van de 20ste eeuw betaald en is gedurende 6 eeuwen gelijk gebleven. In de leggers voor de aaneengesloten periode vinden we dus de namen van de hoofdbewoner van een pand.

  De leggers zijn getranscribeerd (zie 604, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616). De transcripties worden ingevoerd in Excel door vrijwilligers.